ค้นหา

 การพัฒนาจิตบริการแบบไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
รหัส : RIR05130
โครงการ : การพัฒนาจิตบริการแบบไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Project : Thai Hospitality Development for Creating Compititive Advantage in Tourism and Hospitality Industry.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ค้นหาอัตลักษณ์จิตบริการแบบไทยเพื่อพัฒนาแบรนด์วัฒนธรรมจิตบริการแบบไทย
  2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบประสบการณ์บริการด้วยจิตบริการแบบไทยจากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  3. เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดสมรรถนะจิตบริการแบบไทยเพื่อพัฒนาการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
  4. เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดเชิงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการด้วยอัตลักษณ์จิตบริการแบบไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
นักวิจัย :

จารุวรรณ แดงบุบผา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th