ค้นหา

 แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมุสลิมในประเทศไทย
รหัส : RIR05128
โครงการ : แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมุสลิมในประเทศไทย
Project : Guidelines on the added expense of Muslim tourists in Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค โดยจำแนกตามปริมาณค่าใช้จ่ายรวมเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค ที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวของประเทศไทย
  3. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมุสลิมในประเทศไทย
  4. เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติ
นักวิจัย :

นัยนา โง้วศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th