ค้นหา

 การลงทุนของจีนกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทย
รหัส : RIR05127
โครงการ : การลงทุนของจีนกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ โดยทั่วไปและในฐานะที่เป็นแหล่งประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในมุมมองจีนที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ของจีน
  2. เพื่อศึกษาความสนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
  3. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคงทางการท่องเที่ยวและอาชีพเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวของคนไทยในสถานการณ์การเข้ามาทำธุรกิจของนักลงทุน ผู้ประกอบการจีนในภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  4. เพื่อนำข้อมูลงานวิจัยผลกระทบจากท้องถิ่นมาเสนอนโยบายและแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้มีความรู้เท่าทันกระแสอิทธิพลจีนในประเด็นธุรกิจการท่องเที่ยว
นักวิจัย :

เทพฤทธิ์ มณีกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th