ค้นหา

 ศึกษาทุนเดิมและศักยภาพของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รหัส : RIR05126
โครงการ : ศึกษาทุนเดิมและศักยภาพของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนไทพวนในด้านต่าง ๆ ของชุมชนบ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  2. เพื่อศึกษาศักยภาพและทุนเดิมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  3. เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดการท่องเที่ยววิถีไทพวนบ้านกลางตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
นักวิจัย :

นายธนูศิลป อินดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th