ค้นหา

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data
รหัส : RIR05124
โครงการ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data
Project : Structural Changes of Agricultural Production in Rural Thailand: Lessons from the Townsend Thai Data.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตด้านเกษตรของครัวเรือนในชนบท
  2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร โดยให้ความสำคัญกับรูปแบบการผลิตแบบเฉพาะอย่าง (single output) และแบบหลากหลาย (output mix)
นักวิจัย :

เชาวนา เพชรรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th