ค้นหา

 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส : RIR05123
โครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อค้นหาวิธีการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning: RBL)
  2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ RBL ของโรงเรียนแกนนำในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร จำนวน 10 โรงเรียน
นักวิจัย :

ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th