ค้นหา

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแรงงานข้ามแดน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนสู่เมืองต้นแบบการค้าชายแดน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
รหัส : RIR05122
โครงการ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแรงงานข้ามแดน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนสู่เมืองต้นแบบการค้าชายแดน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
Project : Human Resources and Crossed Labor Development for Strengthen Sustainable Competitiveness to border Trade Master City Model, Sungaiko-lok District, Narathiwat.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาส
  2. ศึกษาความต้องการแรงงานในพื้นที่การค้าชายแดน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
  3. เพื่อพัฒนารูปแบบ กลไกและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแรงงานข้ามแดนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสู่เมืองต้นแบบการค้าชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย :

รอยฮาน สะอารี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th