ค้นหา

 ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
รหัส : RIR05121
โครงการ : ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
Project : Household Panel Data for Socio-Economic Research.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายเดือน (monthly micro data) ให้มีข้อมูลต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
นักวิจัย :

สมบัติ ศกุนตะเสฐียร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th