ค้นหา

 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของชุมชนบ้านน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัส : RIR05120
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของชุมชนบ้านน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรในชุมชนบ้านน้ำปลีกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และรายได้จากพืชสมุนไพรของชุมชนบ้านน้ำปลีก
  3. เพื่อศึกษารวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านสมุนไพรของชุมชนบ้านน้ำปลีก
  4. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของชุมชนบ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
นักวิจัย :

อิสรา แก้วดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th