ค้นหา

 การศึกษารูปแบบการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมกับชุดโครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร
รหัส : RIR05119
โครงการ : การศึกษารูปแบบการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมกับชุดโครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบริบทความเป็นมาของการดำเนินโครงการวิจัยของชุดเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ พัฒนาการ เครื่องมือ ที่ใช้ในการสื่อสารสาธารณะสำหรับชุมชน
  3. เพื่อให้ได้รูปแบบการผลิตสื่อสาธารณะที่เหมาะสมกับชุดโครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร
นักวิจัย :

สันติ ศรีมันตะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th