ค้นหา

 รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รหัส : RIR05118
โครงการ : รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์กำรเลี้ยงสัตว์ของสมำชิกเกษตรอินทรีย์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
  2. เพื่อศึกษำกำรบริหำรจัดกำรเลี้ยงสัตว์ของฐำนสมำชิกเกษตรอินทรีย์อินทรีย์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทำ
  3. ศึกษำกำรเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์ภำยในประเทศ และระบบอินทรีย์สำกล
  4. เพื่อให้ได้รูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์เพื่อเพิ่มรำยได้ของสมำชิกเกษตรกรอินทรีย์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
นักวิจัย :

นางสาวรุ้งนภา ภูดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th