ค้นหา

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดพลังการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา (จังหวัดศรีสะเกษ)
รหัส : RIR05117
โครงการ : การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดพลังการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา (จังหวัดศรีสะเกษ)
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชุดความรู้บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นข้ามแดนไทย-กัมพูชา
  2. เพื่อพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชานำชุดความรู้บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน สังคม สาธารณะ
  3. เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ในการสร้างพลังการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย :

มนูญ มุ่งชู
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th