ค้นหา

 แนวทางการบูรณาการความร่วมมือการจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วม–แล้งของเครือข่ายลุ่มน้ำชีลำกว้าง – กุดกุง จังหวัดยโสธร
รหัส : RIR05116
โครงการ : แนวทางการบูรณาการความร่วมมือการจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วม–แล้งของเครือข่ายลุ่มน้ำชีลำกว้าง – กุดกุง จังหวัดยโสธร
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการจัดการน้ำของชุมชนลุ่มน้ำชีลำกว้าง–กุดกุง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีลำกว้าง–กุดกุง ของหน่วยงานรัฐ
  3. เพื่อให้ได้แนวทางบูรณาการความร่วมมือการจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมและแล้งของเครือข่ายลุ่มน้ำชีลำกว้าง–กุดกุง จังหวัดยโสธร
นักวิจัย :

นิมิต หาระพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th