ค้นหา

 รูปแบบกลไกการตลาดและการจัดการตลาดสินค้าอินทรีย์ที่เป็นธรรม ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
รหัส : RIR05115
โครงการ : รูปแบบกลไกการตลาดและการจัดการตลาดสินค้าอินทรีย์ที่เป็นธรรม ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งภายในและต่างประเทศของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธร
  2. เพื่อศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งและอุปสรรคในการพัฒนาด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งภายในและต่างประเทศ
  3. เพื่อศึกษาความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการตลาด
  4. เพื่อศึกษารูปแบบกลไกการตลาดและการจัดการตลาดสินค้าอินทรีย์ที่เป็นธรรม ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
นักวิจัย :

ประภาส สุทธิอาคาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th