ค้นหา

 การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากรภายใต้บริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
รหัส : RIR05114
โครงการ : การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากรภายใต้บริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
Project : A study on intergenerational tranfer under the changing contexts of population ageing in Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับรูปแบบและระดับการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่มประชากรของประเทศไทย
  2. เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร โดยเฉพาะบริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลง ต่อการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากรของประเทศในอนาคต
  3. เพื่อเสนอข้อพิจารณาเชิงนโยบายในการวางแผนรองรับผลกระทบ และจัดการสถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากรในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
นักวิจัย :

เฉลิมพล แจ่มจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th