ค้นหา

 นโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
รหัส : RIR05113
โครงการ : นโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
Project : Foreign Talent Policy in Support of Thailand 4.0 Strategy.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษานโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติ (foreign talent policy) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทยฯ โดยเน้นที่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วง 20 ปีข้างหน้า (2560-2580)
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติ (foreign talent policy) ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติความมั่นคง มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
นักวิจัย :

สุรีย์พร พันพึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th