ค้นหา

 แนวทางมาตรการส่งเสริมการมีบุตรสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน
รหัส : RIR05111
โครงการ : แนวทางมาตรการส่งเสริมการมีบุตรสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงปัจจัยกำหนดที่ส่งผลต่อความต้องการมีบุตร และระยะเวลาที่ต้องการรอคอยในการมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยกำหนดเหล่านี้ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2548 ถึง 2559
  2. เพื่อทบทวนมาตรการและนโยบายในการส่งเสริมการมีบุตรในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  3. เพื่อเสนอแนวทางมาตรการและนโยบายส่งเสริมการมีบุตรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน
นักวิจัย :

มนสิการ กาญจนะจิตรา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th