ค้นหา

 บทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัส : RIR05109
โครงการ : บทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและหนุนเสริมโครงการวิจัยโครงการวิจัยภายใต้เศรษฐกิจท้องถิ่นบนฐานวัฒนธรรมผู้ไท
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นบนฐานวัฒนธรรมผู้ไท อันนำไปสู่การกำหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น
  3. เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้การหนุนเสริมโครงการวิจัยภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นบนฐานวัฒนธรรมผู้ไท
นักวิจัย :

นางกนกนาถ โพธิ์สัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th