ค้นหา

 “สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 
รหัส : RIR04026
โครงการ : “สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านธุรกิจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพาที่สามารถพกพาได้
นักวิจัย :

ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th