ค้นหา

 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เมี่ยง 
รหัส : RIR04025
โครงการ : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เมี่ยง 
Project : The development of potential and increase the ability of Miang products.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเมี่ยงของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบ กระบวนการ และวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมี่ยงของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากเมี่ยงของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

นฤมล กิมภากรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th