ค้นหา

 การศึกษาและพัฒนาการอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากเตาชีวมวลทรงกระบอกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
รหัส : RIR04024
โครงการ : การศึกษาและพัฒนาการอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากเตาชีวมวลทรงกระบอกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
Project : Study and development of chilli drying using solar dryer with biomass stove for small enterprise in Si sa ket province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยและรูปแบบที่เหมาะสมในการอบแห้งพริกโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาชีวมวลทรงกระบอก ทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านเศรษฐศาสตร์
  2. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุน ระยะเวลาในการอบแห้ง ระยะเวลาคืนทุน และวิเคราะห์คุณภาพของพริกแห้ง
นักวิจัย :

พิศาล สมบัติวงค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th