ค้นหา

 การผลิตกระดาษปรับความชื้นและยับยั้งเชื้อแอนแทรคโนสเพื่อยืดอายุการเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้ 
รหัส : RIR04022
โครงการ : การผลิตกระดาษปรับความชื้นและยับยั้งเชื้อแอนแทรคโนสเพื่อยืดอายุการเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้ 
Project : Production of Humidifier and Anti-anthracnose Paper for “Nam dok mai” Mango Shelf Life Extension.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตสารเคลือบผิวกระดาษที่สามารถรักษาสมดุลของความชื้นและปลดปล่อยสารยับยั้งเชื้อแอนแทรคโนส
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบและออกแบบบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ให้มี ความสวยงามและสามารถปกป้องผลไม้ในระหว่างการขนส่งได้
  3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษาในเยื่อกระดาษขึ้นรูปและในระหว่างการขนส่ง
นักวิจัย :

เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th