ค้นหา

 วิสาหกิจชุมชนนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยใช้โรงเรือนแสงอาทิตย์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาชุมชน 
รหัส : RIR04021
โครงการ : วิสาหกิจชุมชนนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยใช้โรงเรือนแสงอาทิตย์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาชุมชน 
Project : The Phototype of Economy Aquatic Community Enterprise by Using Solar Greenhouses and Aquaculture Processing.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อส่งเสริมต้นแบบโรงเรือนบ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับวิสาหกิจชุมชน
  2. เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาชุมชน
  3. เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาชุมชนโดยใช้ของเสียจากกระบวนการผลิต
  4. เพื่อให้ความรู้ระบบมาตรฐาน GAP และ GMP แก่วิสาหกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาชุมชน
นักวิจัย :

ณัฐวุฒิ ดุษฎี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th