ค้นหา

 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา : เมืองสปาน้ำพุร้อนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
รหัส : RIR04020
โครงการ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา : เมืองสปาน้ำพุร้อนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
Project : Cultural & Creative Tourism Health Products @ Hotspring Spa Town : Klongthom Krabi.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบสินค้า/บริการใหม่ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อน
  2. เพื่อสร้างต้นแบบ/โมเดลการพัฒนาที่เชื่อมโยงแก่นคิด theme ของแหล่งท่องเที่ยวที่เฉพาะพื้นที่
  3. เพื่อจัดทำองค์ความรู้ เผยแพร่ ขยายผลไปสู่องค์กรท้องถิ่น ชุมชนได้มีแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่
นักวิจัย :

สุทธิวรรณ อมาตยกุล




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th