ค้นหา

 การวิจัยและพัฒนาเฝือกสำหรับแขนและขาจากยางธรรมชาติ 
รหัส : RIR04019
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาเฝือกสำหรับแขนและขาจากยางธรรมชาติ 
Project : Research and development of short arm and short leg cast from natural rubber.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ผลิตต้นแบบแผ่นประคองแขน จากยางธรรมชาติ
  2. ผลิตต้นแบบแผ่นประคองขา จากยางธรรมชาติ
  3. เพื่อศึกษาผลการนำไปใช้ในผู้ป่วยจริง
นักวิจัย :

นิยม ละออปักษิณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th