ค้นหา

 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว 
รหัส : RIR04018
โครงการ : เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว 
Project : Novel alternative technology for rapid sugarcane quality index.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของสมการ (Validation) ทำนายคุณภาพอ้อยย่อย (shredded cane) ที่ปนเปื้อนดินทราย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิตจริงในโรงงานน้ำตาล
  2. เพื่อสร้างสมการ Calibration ทำนายคุณภาพอ้อยย่อย(shredded cane) ที่ปนเปื้อนดินร่วน โดยเตรียมตัวอย่างอ้อยย่อยในระดับห้องปฏิบัติการ
  3. เพื่อสร้างสมการ Calibration ทำนายคุณภาพอ้อยย่อย(shredded cane) ที่ปนเปื้อนดินเหนียว โดยเตรียมตัวอย่ำงอ้อยย่อยในระดับห้องปฏิบัติการ
  4. เพื่อสร้างสมการ Calibration สำหรับทำนายคุณภาพอ้อยย่อย(shredded cane) ที่ปนเปื้อนดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว
นักวิจัย :

ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th