ค้นหา

 จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตก่อตัวเร็วผสมน้ำยางพาราสำหรับงานผิวทางคอนกรีต 
รหัส : RIR04017
โครงการ : จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตก่อตัวเร็วผสมน้ำยางพาราสำหรับงานผิวทางคอนกรีต 
Project : Rapid setting geopolymer concrete mixed with natural rubber for concrete pavement.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตสำหรับงานซ่อมหรือสร้างถนนคอนกรีตให้ก่อตัวเร็วลดระยะเวลาการปิดการจราจร
  2. เป็นแนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางพาราในวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีต
  3. นำเถ้าลอยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
นักวิจัย :

เจริญชัย ฤทธิรุทธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th