ค้นหา

 การศึกษาประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย 
รหัส : RIR04016
โครงการ : การศึกษาประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย 
Project : The Study of Urgent Keystones for Thailand’s Cruise Tourism Development.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสรุปสถานการณ์และบริบทการท่องเที่ยวเรือสำราญที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย
  2. เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย
  3. เพื่อประเมินศักยภาพของท่าเรือของประเทศไทยและนำเสนอช่องว่างของการเป็นท่าเรือหลักหรือท่าเรือแวะพัก และเพื่อนำเสนอความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย
นักวิจัย :

ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th