ค้นหา

 ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อคดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย 
รหัส : RIR04015
โครงการ : ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อคดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย 
Project : The Production of Standard Soil-Cement Bricks by Bagasse-Ash Binder.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การนำเถ้าชานอ้อยจากเตาเผาโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้และถือเป็นปอซโซลานที่มีคุณภาพดีเมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน ASTM C618 ผนวกกับการใช้หินฝุ่นซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกคัดทิ้งจากขบวนการผลิตหิน วัตถุดิบที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อนำมาเป็นส่วนผสมของอิฐบล็อค
นักวิจัย :

ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th