ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และเขตแดนจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนในการปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำโขงช่วงเขตแดนไทย-ลาว เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส 
รหัส : RIR04014
โครงการ : การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และเขตแดนจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนในการปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำโขงช่วงเขตแดนไทย-ลาว เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส 
Project : Study on the impact of logistics, economy and boundaries Line from China's proactive policy of dredging the Mekhong river along Thai-Loa border for accommodating a 500 gross tonnage ship.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการให้ประเทศไทยเป็น Logistics Hub ในกลุ่ม CLMVT
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนในการปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำโขง ในช่วงที่ติดเขตแดนประเทศไทย
  3. เพื่อศึกษาระบอบการบริหารจัดการเขตแดนในแม่น้ำระหว่างประเทศ
นักวิจัย :

บุญทรัพย์ พานิชการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th