ค้นหา

 ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน  
รหัส : RIR04013
โครงการ : ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน  
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนที่เป็นเอกภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการปฏิรูปประเทศ
นักวิจัย :

อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th