ค้นหา

 การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ สำหรับพลประจำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ  
รหัส : RIR04011
โครงการ : การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ สำหรับพลประจำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ  
Project : The Development of Tank Crew Chemical-Biological Protective Mask for Domestic use.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาในการออกแบบต้นแบบหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถัง ด้วยยางพาราภายในประเทศ ให้สามารถใช้งานได้จริง ผ่านมาตรฐานสากล
นักวิจัย :

วีรชัย พุทธวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th