ค้นหา

 การประมวลผลความรู้และพัฒนาโจทย์ยุทธศาสตร์ของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ปี 2561 
รหัส : RIR04009
โครงการ : การประมวลผลความรู้และพัฒนาโจทย์ยุทธศาสตร์ของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ปี 2561 
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยที่ส่งผลลัพธ์ถึงเยาวชน
  2. เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากตัวแทนเครือข่ายเยาวชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. เพื่อพัฒนาโจทย์ใหม่ๆ ที่เป็นจุดคานงัดในการปฏิรูปการศึกษา
  4. เพื่อประมวลผลความรู้และใช้ความรู้จากการศึกษา
นักวิจัย :

สมหญิง สายธนู
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th