ค้นหา

 การแพร่ระบาดทางการเงินและตัวเลือกกลุ่มการลงทุนที่ดีที่สุด
รหัส : RIR04008
โครงการ : การแพร่ระบาดทางการเงินและตัวเลือกกลุ่มการลงทุนที่ดีที่สุด
Project : Financial Contagion and Optimal Portfolio Choice.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To develop a financial contagion model that allows dependence between the contagion effect and the realized losses in the asset prices.
  2. To develop the estimation method of the financial contagion model that can handle a large number of assets
นักวิจัย :

ไทยศิริ เวทไว 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th