ค้นหา

 การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเคมีของสารประกอบไขมันที่เป็นโภชนเภสัชในข้าวพื้นเมืองของไทย 
รหัส : RIR04007
โครงการ : การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเคมีของสารประกอบไขมันที่เป็นโภชนเภสัชในข้าวพื้นเมืองของไทย 
Project : Morphological and chemical analysis of nutraceutical lipid substances biofortification in some selected landrace rice varieties in Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดและปริมาณสารประกอบไขมันที่เป็นโภชนเภสัชในพันธุกรรมข้าว
  2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมต่อปริมาณสารประกอบไขมันที่เป็นโภชนเพสัชในเชื้อพันธุกรรมข้าว
นักวิจัย :

พรชัย หาระโคตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th