ค้นหา

 การวัดความสดของเมล็ดข้าวโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ความหนืดแบบรวดเร็วและเคโมเมทริกซ์
รหัส : RIR04005
โครงการ : การวัดความสดของเมล็ดข้าวโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ความหนืดแบบรวดเร็วและเคโมเมทริกซ์
Project : Rice grain freshness measurement using rapid viscosity analyzer (RVA) and chemometrics
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To investigate the relationship between RVA profile data and some rice freshness-related parameters such as storage time, hardness and stickiness of cooked rice, %amylose and %protein in rice grains using chemometrics. "
  2. To develop chemometric models that can be used to measure the rice freshness-related parameters such as storage time, hardness and stickiness of cooked rice, %amylose and %protein in rice grains.
นักวิจัย :

ศิลา กิตติวัชนะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th