ค้นหา

 การศึกษาเเละสังเคราะห์สถานภาพเเละทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
รหัส : RIR04004
โครงการ : การศึกษาเเละสังเคราะห์สถานภาพเเละทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
Project : Information study and synthesis of current status and future direction for research under biobased economy.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้หลักการชีวเศรษฐกิจ
  2. ศึกษา สังเคราะห์ และนำเสนอแนวทางงานวิจัยในอนาคตเบื้องต้นภายใต้หลักการชีวเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย
นักวิจัย :

วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th