ค้นหา

 การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 3
รหัส : RIR04003
โครงการ : การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 3
Project : Management System Development of Area Based Collaborative Research in Nontaburi Supanburi and Pranakhon Si Ayutthaya Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
  2. เพื่อพัฒนาผู้ประสานงานวิจัยและนักวิจัย ที่ทำงานวิจัยตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนนทบุรี
นักวิจัย :

ระวีวรรณ สุวรรณศร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th