ค้นหา

 การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
รหัส : RIR04001
โครงการ : การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
Project : Adaptation in Agriculture to Support Sports Tourism in the BuRIRam Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาบริบทและพัฒนาการข้อมูลพื้นฐานที่สัมพันธ์ต่อการเติบโตของจังหวัดบุรีรัมย์
  2. พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อสนองต่อแนวโน้มการเติบโตและรองรับนโยบายเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
  3. เกิดการพัฒนาระบบบริหารหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
นักวิจัย :

มาลิณี จุโฑปะมา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th