ค้นหา

 การพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ปีที่2)
รหัส : RIR03999
โครงการ : การพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ปีที่2)
Project : Policy Research Center on Green Economy (2nd year).
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสีเขียวทั้งในระดับนานาชาติและของไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่
  2. ศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย โดยจะเน้นที่มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
นักวิจัย :

ชยันต์ ตันติวัสดาการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th