ค้นหา

 การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย
รหัส : RIR03997
โครงการ : การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย
Project : Creating Educational Media based on Academic Research.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างสรรค์ผลิตและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อกระจายสื่อสำหรับการเรียนรู้จากงานวิจัยไปยังกลุ่มเป้าหมาย
  3. เพื่อประเมินวัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของสื่อจากกลุ่มนักเรียนทั้งในด้านความรู้และทัศนคติ
นักวิจัย :

รัตนางศ์ ตุละวรรณ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th