ค้นหา

 ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
รหัส : RIR03996
โครงการ : ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
Project : Thai Panel Data for Economic and Social Research.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิตงานวิจัยเชิงลึกโดยการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Townsend Thai Data
นักวิจัย :

วีระชาติ กิเลนทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th