ค้นหา

 การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะที่ 2
รหัส : RIR03995
โครงการ : การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะที่ 2
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อรวบรวม คัดสรร จัดการ และสื่อสารความรู้จากการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ สกว. สู่สาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ
  2. เพื่อผลักดันให้องค์ความรู้ในคลังความรู้ของ สกว. มีผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทย
  3. เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ขอ สกว.
  4. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของเจ้าหน้าที่ สกว.
นักวิจัย :

ปกป้อง จันวิทย์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th