ค้นหา

 การผสานกลไกทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน
รหัส : RIR03993
โครงการ : การผสานกลไกทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน
Project : THE COMBINATION OF BUDDHIST MECHANISMS FOR CREATION OF PEACEFUL CO-EXISTENCE CULTURE IN ASEAN COMMUNITY.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาภูมิศาสตร์วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
  2. เพื่อศึกษาการก่อเกิดและพัฒนาการความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่ถักทอความสัมพันธ์ของประชาชนภายใต้กรอบหลักธรรมและวิถีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
  3. เพื่อค้นหาความร่วมมือในการสร้างสันติภาพระหว่างกลไกพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆในประชาคมอาเซียน
นักวิจัย :

บุญเลิศ ช่วยธานี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th