ค้นหา

 พินิจภาพสะท้อนที่หลากหลายในต้นฉบับตัวเขียน ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’
รหัส : RIR03992
โครงการ : พินิจภาพสะท้อนที่หลากหลายในต้นฉบับตัวเขียน ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’
Project : Searching for Reflexive Multiple Portraits on the ‘Syair Sultan Maulana’ Manuscript Searching for Reflexive Multiple Portraits on the ‘Syair Sultan Maulana’ Manuscript.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’
  2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่สะท้อนผ่านตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’
  3. เพื่อเปรียบเทียบมุมมองด้านมลายูและไทยในเรื่องศึกถลางจากตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลา นา’และเอกสารประวัติศาสตร์ของมลายูและไทยที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องภาพลักษณ์ในอดีตและมุมมองด้านมลายูและไทยในเรื่องศึกถลางที่ได้มาจากการศึกษาตัวบท ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’ และเอกสารประวัติศาสตร์ของมลายูและไทยที่เกี่ยวข้องสู่สังคมพหุวัฒนธรรมไทยปัจจุบันโดยรวม
นักวิจัย :

รัตติยา สาและ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th