ค้นหา

 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและการกระตุ้นทางกายภาพ
รหัส : RIR03989
โครงการ : การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและการกระตุ้นทางกายภาพ
Project : Activated carbon production from agricultural residues from sugar industry employing hydrothermal carbonization and physical activation.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษากระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและการกระตุ้นทางกายภาพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย
  2. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นทางกายภาพจากถ่านชานอ้อยที่ผลิตจากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและจากขี้เถ้าลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล
  3. วิเคราะห์คุณภาพถ่านกัมมันต์ที่ได้ในทางกายภาพและทางเคมี รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับสีน้ำเชื่อม
  4. เพื่อศึกษาต้นทุนและความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการผลิตถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น
นักวิจัย :

ชินธันย์ อารีประเสริฐ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th