ค้นหา

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายการผลิตปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนเเปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในภาคใต้ เเละกรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัส : RIR03988
โครงการ : การวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายการผลิตปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนเเปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในภาคใต้ เเละกรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Project : Impact Analysis of Oil palm Expansion on Southern of Thailand Agriculture Sector and Small farms at the Nakhon Si Thammarat province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาผลกระทบของการขยายการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีต่อราคา ผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในการผลิตพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้
  2. ศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  3. ศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนการขยายตัวของปาล์มน้ำมันและปัจจัยอื่นๆ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย :

พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th