ค้นหา

 การพัฒนาสูตรเนื้อกระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำโดยใช้เนื้อดินผสมเนื้อดินแดงท้องถิ่น
รหัส : RIR03987
โครงการ : การพัฒนาสูตรเนื้อกระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำโดยใช้เนื้อดินผสมเนื้อดินแดงท้องถิ่น
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กลุ่มงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาสูตรเนื้อกระเบื้องดินเผามุงหลังคาโดยใช้เนื้อผสมของดินแดงท้องถิ่น และเศษแก้ว
  2. พัฒนาคุณภาพกระเบื้องดินเผามุงหลังคาที่มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 1% ลดการขยายตัวเนื่องจากความชื้นสูง
  3. พัฒนาเนื้อกระเบื้องที่มีคริสโตบาไลต์ต่ำเพื่อลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเปลี่ยนวัฏภาคขณะลดอุณหภูมิเผา
นักวิจัย :

สิริพรรณ นิลไพรัช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th