ค้นหา

 การประเมินอ้อยตอของพันธุ์อ้อยดีเด่นในพื้นที่นาลุ่มและนาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับเกษตรกร
รหัส : RIR03986
โครงการ : การประเมินอ้อยตอของพันธุ์อ้อยดีเด่นในพื้นที่นาลุ่มและนาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับเกษตรกร
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดสอบพันธุ์อ้อยดีเด่นจากแหล่งต่างๆ ที่สามารถปรับตัวด้านการเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงในสภาพนาลุ่มและนาดอนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอ้อยตอ
  2. เพื่อศึกษากลไกการปรับตัวทางสรีรวิทยาและลักษณะทางการเกษตรที่ดีของอ้อยในสภาพนาลุ่มและนาดอนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอ้อยต
  3. เพื่อทราบลักษณะของอ้อยในอ้อยตอในสภาพนาลุ่มและนาดอนที่เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการ
นักวิจัย :

พัชริน ส่งศรี 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th