ค้นหา

 การศึกษาเอกลักษณ์เชิงสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
รหัส : RIR03985
โครงการ : การศึกษาเอกลักษณ์เชิงสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
Project : The Study of Identity properties of health, Product Development, and Management Model for Sustainable Enhancement of Nipa plam (Nypa fruticans) sugar products in the Small and Micro Community Enterprises Process (SMCE).
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์เชิงสุขภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนัง
  2. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักน้ำตาลจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนัง
  3. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนัง
นักวิจัย :

จุรีภรณ์ นวนมุสิก 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th